Dit zijn de algemene voorwaarden van Sarkow b.v. (Opdrachtnemer). Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Sarkow b.v. (met KvK-nummer: 31044875), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@sarkow.nl of per post: Sarkow b.v. Klokhoek 16B, 3833 GX Leusden. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 033-4320044 of per fax op: 033-4321927 en op facebook op: Sarkow b.v.. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen diverse producten; van specialisme in eetapparatuur en armondersteuning, speciale drinkbekers en bestek, loophulpen, bekledingsmateriaal voor stoffering en therapiemateriaal tot diverse stoelen en dekens die rust en comfort brengen.

Artikel 2 – Registratie webshop

U bent niet verplicht u te registreren om een product te bestellen. Indien u hier wel voor kiest, moet u hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen webshop

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Mollie B.V. verzorgt deze betaalservice. De verzendkosten boven € 500,00 exclusief btw zijn franco. Onder dit bedrag zijn de verzendkosten voor uw rekening.

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. DPD, PostNL of Kusters verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling binnen binnen 2 dagen, indien voorradig, te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour

U mag het product altijd binnen 14 dagen dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@sarkow.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. Producten welke naar specificaties van de klant zijn gemaakt en producten die vanwege hygiëne of gezondheidsbescherming niet geretourneerd mogen worden kunnen niet retour worden gezonden.

Artikel 6 – Offertes en aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 7 – Betaling op rekening en incassokosten

1. Opdrachtgever moet altijd binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
– Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
– Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
– Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
– Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
4. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
– 15% over de eerste €2500;
– 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
– 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
– 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
– 0,5% over het overige deel.

Artikel 8 – Garantie

Wij geven 1 jaar garantie op alle producten. Als het product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn kapot gaat, heeft u recht op een vervangend product. Het defecte product moet u dan naar ons sturen in de originele verpakking. De verzendkosten zijn voor uw rekening.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 11 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag.
Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@sarkow.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 werkdagen dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 12 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Midden-
Nederland bevoegd.